.

<<  S�l�k  Tedavisi  >>

.

S�l�k Hastal�kl� B�lgeyemi Yap���r; Dr. Mustafa Ba�ar An�l, s�l�k tedavisinin halk aras�nda yanl�� bilindi�i ve uyguland���n� belirterek esas tedavinin ne �ekilde yap�lmas� gerekti�ini de ��yle a��kl�yor: ''Bilinenin aksine s�l�k hastal���n yerini bilemez, sadece en iyi �ekilde beslenebilece�i yere y�nelir, uzmanlar�n uygulama s�ras�nda s�l�kleri etki edecek noktalara y�nlendirmelerinin tedavinin temelini olu�turur.'' S�l�k tedavisi daha uzun y�llar geli�en y�ntemler ve uzmanlar�n yard�m�yla �ifa kayna�� olmaya devam edece�e benziyor

T�bbi S�l���n insan organizmas�ndaki temel etkileri; � Kan�n p�ht�la�mas�n� �nler, � P�ht�lar�n ��z�lmesini sa�lar, � Hipoksi �yi d�zenler, � Kan�daki oksijen miktar�n� artt�r�r, � D���k tansiyon (normale �evirir), � Y�ksek tansiyon d�zenler, � �ltihapl� yaralar�n tedavi s�recini h�zland�r�r, � Damarlardaki kan dola��m�n� d�zenler, � Ya�lar�n eritilmesini sa�lar, � Nab�z, sinir ve kaslar� d�zenler, � Genel refleksi d�zenler, � Damar duvarlar�n� d�zenler, � Antibakteriyel koruyucudur, � Ba����kl�k sistemini g��lendirir, � A�r� kesici �zelli�e sahiptir.

T�bbi S�l�k tedavisi hangi hastal�klar i�in kullan�lmaktad�r. S�l�k Tedavisi, atardamar ve toplardamar t�kan�kl�klar� ba�ta olmak �zere bir�ok dola��m sistemi hastal���nda, varis, iltihapl� ve iltihaps�z eklem romatizmalar�nda, epilepsi �e�itlerinde, yumu�ak doku romatizmalar�nda, fel�, k�smi fel�, sedef ve egzama gibi cilt hastal�klar�nda, hemoroid�de, g�z tansiyonu (glokom) ve buna ba�l� g�rme kay�plar�nda, migrende ve her t�rl� ba� a�r�s�,y�ksek tansiyon, troid�e ba�l� �i�manl�k, ast�m ve bron�ial hastal�klar, yan�k vakalar�, iyile�meyen yaralar ve ameliyat izleri, kangren, Meniere Hastal���nda ve baz� i�itme kay�plar�nda ba�ar�yla kullan�lmaktad�r.

S�l�kler Hastalar� nas�l tedavi ediyorlar ? S�l�klerin Tedavi edici �zellikleri kan emilirken v�cuda verilen salg�da gizlidir. Bu salg�, 100��n �zerinde biyoaktif madde i�ermektedir. Ba�l�ca bu maddeler kan�n p�ht�la�mas�n� engelleyici , olu�mu� p�ht�y� eritici, a�r� kesici, mikrop �ld�r�c�, tansiyon dengeleyici, kas gev�etici, ba����kl�k sistemini d�zenleyici ve stres giderici etkilere sahiptir.

* S�l�k tedavisi'nin hala bir�ok hastal��a �are oldu�unu biliyor muydunuz?
* Binlerce y�ld�r kullan�lan S�l�k tedavisi akupunkturla birlikte olduk�a etkili
* S�l�k hastal�kl� b�lgeyi de�il en iyi besin alan�n� bilir, bu da hastal��� tedavi eder.
* Rusya'da 200'�n �zerinde S�l�k Enstit�s� var.

Salg�lar�ndaki etken maddelerin �e�itli hastal�klar�n tedavisinde faydal� oldu�u y�z y�llard�r bilinen �ifa kayna�� s�l�kler, son y�llardaki t�bbi geli�melerle birlikte alternatif t�bb�n g�zdesi haline geldi. S�l�k ve Akupunktur Uzman� Dr. Mustafa Ba�ar An�l, Samanyolu Haber'e t�bbi s�l�k tedavisini ve uygulama y�ntemlerini anlatt�.

Ba�ta Rusya ve Almanya olmak �zere pek �ok �lkede uzun y�llard�r bilimsel olarak uygulanan s�l�k tedavisi, �lkemizde de Osmanl�'dan beri kullan�l�rken Dr. An�l'a g�re bir�ok hastal���n en etkili tedavi arac� da s�l�kler.


Maharet S�l�kte De�il Salg�s�nda; S�l�klerin �enelerinin alt k�sm�nda bulunan t�k�r�k bezlerinden salg�lad�klar� tedaviye yard�mc� 100'den fazla etken madde, say�s�z rahats�zl��a deva oluyor. Salg�lad�klar� bu etken maddeler p�ht�la�may� giderip, a�r�y� azalt�yor ve dola��m� uyararak hasarl� b�lgeyi harekete ge�iriyor.

Dr. An�l, s�l�k tedavisinin, ba�ta b�lgesel damarsal bozukluklar olmak �zere, b�lgenin yeterli kanlanamamas� sebebiyle olu�an diyabet yaralar�, kangren, varis gibi dola��m hastal�klar�, �e�itli eklem ve kas a�r�lar�, �lser, refl� gibi pek �ok hastal���n tedavisinde kullan�ld���n� belirtiyor.